BOŞANMA SIRASINDA ÖLÜM VE VERASET

BOŞANMA SIRASINDA ÖLÜM VE VERASET

TMK'nın 181. maddesi gereğince "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/3144

K. 2016/7420

T. 22.09.2016

 

DAVA : Taraflar arasındaki veraset belgesinin iptali davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 22.12.2015 gün ve 2015/4568 Esas, 2015/11878 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar, tarafların müşterek murisi İsmail'in davalı aleyhine açtığı boşanma davasının yargılaması sırasında vefat ettiğini, TMK'nın 181. maddesi gereğince yargılamaya devam ettiklerini, davalının kusurlu olduğu tespit edildiğinden mirasçılık hakkı bulunmadığı halde davalının mirasçı olduğuna dair ... 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/548-526 Sayılı ilamı ile mirasçılık belgesi verildiğini belirterek mirasçılık belgesinin iptali ile yeniden veraset belgesi verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın açıldığı tarihte boşanma davasının kesinleşmediği, davanın erken açıldığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, davacıların temyizi üzerine karar Dairemizce bozulmuştur. Bozma kararına karşı yine davacı vekili bozma ilamında yeralan vekalet ücreti yönünden karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

"Dava, mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir.

Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24.06.2013 tarihli ve 2013/548-526 Sayılı kararı uyarınca tarafların murisinin İsmail Gültekin olduğu anlaşılmaktadır. Muris İsmail tarafından davalı eşi Hamiyet'e karşı ...Aile Mahkemesi'nin 2014/667 esasında kayıtlı dosyada boşanma davası açılmış, yargılama sırasında murisin vefatıyla görülmekte olan davanın davacıları tarafından TMK'nın 181/2 maddesi uyarınca davaya devam edilmiştir.

TMK'nın 181. maddesi gereğince "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

Anılan madde hükmü uyarınca boşanma davasında kusurlu olduğunun kanıtlanması halinde davalı yasal mirasçı niteliğini kaybedecektir. Dolayısıyla, boşanma davasında verilecek karar görülmekte olan mirasçılık belgesinin iptali istemli davanın sonucunu etkileyeceğinden HMK'nın 165. maddesi uyarınca bekletici sorun olarak kabul edilmesi gerekir.

Mahkemece, Bolu Aile Mahkemesi'nin 2014/667 Esas sayılı davasının sonucu beklenilmeden yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün busebeple bozulması gerekmiştir" şeklindeki Daire bozma kararımızda bir isabetsizlik yoktur. Ancak; davalının kendisini vekille temsil ettirmediği gibi temyiz isteminin bulunmaması, hükmü sadece davacılar vekilinin temyiz etmesi ve temyizinin duruşma istekli olmaması, Dairece de duruşmalı temyiz incelemesi yapılmamasına rağmen, Daire bozma ilamında davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne karar verilmesi ve davalı lehine Yargıtay duruşma vekalet ücretine hükmedilmesi, maddi hataya dayalı olup, bubakımdan karar düzeltme isteğinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüyle Dairemizin 22.12.2015 tarihli ve 4568-11878 Sayılı bozma ilamının sonuç kısmında yer alan "davalı" kelimesinin kaldırılarak yerine "davacılar" kelimesinin yazılmasına ve ayrıca bozma ilamının aynı bölümünde yer alan "1.100,00 TL Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" ibarelerinin kaldırılmasına ve bu şekilde bozma kararımızın Düzeltilmesine, peşin yatırılan karar düzeltme harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, 22.09.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/4568

K. 2015/11878

T. 22.12.2015

DAVA : Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 23.12.2014 gününde verilen dilekçeyle mirasçılık belgesinin iptali istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 29.12.2014 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacılar, tarafların müşterek murisi İsmail'in davalı aleyhine açtığı boşanma davasının yargılaması sırasında vefat ettiğini, TMK'nın 181. maddesi gereğince yargılamaya devam ettiklerini, davalının kusurlu olduğu tespit edildiğinden mirasçılık hakkı bulunmadığı halde davalının mirasçı olduğuna ilişkin.. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/548-526 Sayılı ilamı ile mirasçılık belgesi verildiğini belirterek mirasçılık belgesinin iptali ile yeniden veraset belgesi verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davanın açıldığı tarihte boşanma davasının kesinleşmediği, davanın erken açıldığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava, mirasçılık belgesinin iptali istemine ilişkindir.

Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24.06.2013 tarihli ve 2013/548-526 Sayılı kararı uyarınca tarafların murisinin İ. G. olduğu anlaşılmaktadır. Muris İsmail tarafından davalı eşi H...'e karşı Bolu Aile Mahkemesi'nin 2014/667 esasında kayıtlı dosyada boşanma davası açılmış, yargılama sırasında murisin vefatıyla görülmekte olan davanın davacıları tarafından TMK'nın 181/2 maddesi uyarınca davaya devam edilmiştir.

TMK'nın 181. maddesi gereğince "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

Anılan madde hükmü uyarınca boşanma davasında kusurlu olduğunun kanıtlanması halinde davalı yasal mirasçı niteliğini kaybedecektir. Dolayısıyla, boşanma davasında verilecek karar görülmekte olan mirasçılık belgesinin iptali istemli davanın sonucunu etkileyeceğinden HMK'nın 165. maddesi uyarınca bekletici sorun olarak kabul edilmesi gerekir.

Mahkemece, Bolu Aile Mahkemesi'nin 2014/667esas sayılı davasının sonucu beklenilmeden yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün busebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 1.100,00 TL Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde yatıranlara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.