Miras Hukuku

Yurtseven Hukuk Bürosu tarafından Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Atanmış Kişiye Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasın Yoksun (Mahrum) Kişiye Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası (Ketm-i Verese)
 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davası
 • Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası
 • Terekenin Mevcudunun Tespitine İlişkin Dava
 • Terekenin Korunmasına İlişkin Dava
 • Tapu Kütüğündeki Kişi İle Miras Bırakanın Aynı Kişi Olduğunun Tespitine Yönelik Dava
 • Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası
 • Mirasta Denkleştirme Ve Terekeye İade Davası
 • Saklı Paylı Mirasçıların Tenkis Talebine İlişkin Tenkis Davası
 • Terekenin Resmi Defterinin Tutulması Davası
 • Mirasta İstihkak Davası
 • Miras Sözleşmelerinden Doğan Dava
 • Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Dava
 • Mirasın İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesinin Yapılmasına İlişkin Dava
 • Alacağın Tereke Masasına Kayıt ve Kabulüne İlişkin Dava
 • Alacaklıların Mirasın Reddinin İptaline İlişkin Dava
 • İflas İdaresinin Mirasın Reddinin İptaline İlişkin Dava
 • Mirasçının Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
 • Mirasbırakanın Gaipliğine Karar Verilmesi Davası
 • Gaiplik ve Malvarlığının Hazineye İntikali Davası
 • Mirasın Paylaştırılması Talebine İlişkin Dava
 • Mirasın Paylaştırılması Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Miras Ortaklığına Temsilci Atanması Davası
 • Miras Hukukunda Terekeye Dahil Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Dava
 • Borçlu Olan Mirasçıya Kayyım Atanmasına İlişkin Dava.
 • Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davası.
 • Tereke Borcundan Dolayı Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğuna İlişkin Dava
 • Mirasın Paylaşılmasından Sonra Tereke Borcundan Dolayı Mirasçının Sorumluluğuna İlişkin Dava
 • Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Diğer Mirasçılara Rücu Etmesine İlişkin Dava
 • Miras Payının Temlikinden Doğan Dava
 • Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Okunmasına İlişkin Dava
 • Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmesine İlişkin Dava
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyetnamenin İfası Davası
 • Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Dava
 • Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespitine İlişkin Dava
 • Mirasın Mirasçılar Tarafından Gerçek Reddine İlişkin Dava
 • Yakın Mirasçılarca Mirasın Reddi Halinde Mirasın Tasfiye Edilmesine İlişkin Dava
 • Mirasın (Terekenin) Borca Batık Olduğunun Tespiti Davası
 • Mirasın Reddi Kararının İptali Davası
 • Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufunun İptali Davası
 • Mirasın Resmi Defterinin Tutulmasına İlişkin Dava
 • Ön Mirasçı/Art Mirasçı Atanmasından Kaynaklanan Dava.