İnşaat Hukuku-İbra

İnşaat Hukuku-İbra

İnşaat Hukuku-İbra

 

Dosya kapsamına göre taraflar arasında resmi şekilde 22.09.2011 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiği, bu sözleşmede taraflara düşen bağımsız bölümlerin belirlendiği konularında her hangi bir ihtilâf bulunmadığı anlaşılmaktadır. İhtilâf 17.09.2014 tarihli "Teslim Tesellüm Belgesi ve İbraname" başlıklı belgenin geçerli kabul edilip edilmeyeceği konusundadır. Bu belge davacı ile aralarında düzenlenen 22.09.2011 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak davalı tarafından sunulmuş ve taraflarca imzalanmıştır. 6098 sayılı TBK 132. madde de belirtilen “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.” hükmüne göre 17.09.2014 tarihli "Teslim Tesellüm Belgesi ve İbraname" başlıklı belge taraflar arasında geçerli ve bağlayıcı olduğundan davanın reddi gerekirken bu husus gözden kaçırılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış bozulması gerekmiştir.

 

YARGITAY

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

Esas: 2018/2554Karar: 2019/707Tarih: 20.02.2019