İzale-i Şüyu İhalesi Nasıl Yapılır?

İzale-i Şüyu İhalesi Nasıl Yapılır?

Bir önceki yazımızda İzale-i Şüyu davaları nedir ve nasıl yürütülür? konuları hakkında bilgi vermiş, izale-i Şüyu davaları tamamlandıktan sonraki aşamada gerçekleşen ihale ile satış süreci hakkında yazımızın devam edeceğini belirtmiştik. Şimdi bu yazımızla ihale ve satış sürecimizi ele alalım. Mahkeme, ortak mülkiyet olarak sahip olunan, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarının aynen taksimin olanaksız olduğunu tespit ettikten sonra satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir. Hakim ayrıca satışın, ortaklar arasında mı yoksa halka açık artırma suretiyle mi yapılacağına karar verir. Karar satış isteyen tarafça yetkili ve görevli Satış memurluğuna götürülür.

Satış Memurluğunda kıymet takdiri yapılır mı?

Satış memuru, yeniden o taşınmaz malın tapu kaydı ve çap örneğini getirir. Taşınmaz malın kıymeti her ne kadar mahkemece tayin edilmişse de, satış memuru, yeniden kıymet takdir etmeye ve buna ilişkin bilirkişi raporunu düzenlemeye ve taraflara tebliğ etmeye mecburdur. Satış memuru bu kıymet takdiri üzerinden 2 yıl geçtiği halde satışı yapamazsa ve geçen zaman içinde kıymette değişiklik mümkünse satış memuru yeniden bilirkişi yoluyla kıymet takdiri yaptırır. Bu konuda verilecek rapor taraflara tebliğ edilir.

Satış Memurunun Açık Artırma ilanı nasıl yapılır? İlan hangi hususları içerir?

Satış memuru satış ilanını İcra İflas Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde hazırlayıp ilan ettirmeli, ilan satış gününden en az 1 ay önce yapılmalıdır. Satış ilanı bütün ortaklara, irtifa hakkı sahiplerine ve ipotek ve haciz alacaklılarına ayrı ayrı tebliğ edilmelidir. Adresinde bulunamayan paydaşın adresi, adres soruşturmasında da bulunamazsa  gazete yoluyla ilan yapılır.

Satış memurunun yapacağı Açık Artırma ilanında Satış şartları yer almaktadır. İlanda İhalenin açık artırma suretiyle yapılacağı, birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,  artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacağı, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı(öncelikli) alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunacağı, böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebinin düşeceği belirtilir.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde Satış Memurluğuna bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Satış Memurluğu dairesinde açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği de gönderilebilmektedir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin satış dosya numarası üzerinden Satış memurluğuna başvurmaları satış ilanında yer almaktadır.

Satış ihalesi nasıl yapılır?

Satış işlemine açık artırma ilanında tayin edilen gün ve saatte başlanır, bu husus memur ve tellal tarafından okunarak belgeye bağlanır.

İhale üzerinde kalanla, ondan bir önceki artıranın tutanağı imzalamaları şarttır. İlanda gösterilen saatin sonunda başka artıran yoksa tellal 3 defa bağırır ve fazlaya talep çıkmadığı anlaşılırsa, son pey sahibine ihale edilir. Ortaklığın Giderilmesi icrada İhalenin bitiş saati ve dakikası tutanağa geçirilip 3 defa bağırıldıktan sonra ihaleyi alan kişinin adı yazılıp altı satış memuru, tellal ve ihale edilen şahıs ve bundan bir önce pey süren kimse tarafından imzalanır.  

Satış bedeli ne zaman ödenecektir?

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Satış Memurluğunca tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Sonuç olarak; Açık artırma usulü ile yapılan bu satışta en yüksek teklifi sunan kişiye ihale verilir. İhaleyi alan kişi satış memurluğunca verilen süre içerisinde ihale bedelini öder ve taşınmazın adına tescilini sağlar. Elde edilen para ise satış masrafları düşüldükten sonra ortaklara hisseleri oranında dağıtılır.http://kdzereglihaber.com/haber/-Izale-i-Suyu-Ihalesi-Nasil-Yapilir-/23808#h23808